Предмет:  Програмата финансира мащабни инфраструктурни проекти с общ бюджет в седемгодишната рамка 2007 – 2013 г.
Общ бюджет: 2 003 млн. евро, от които средства от ЕС в размер на 1 624 млн.евро и национално съфинансиране в размер на – 379 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти:  [Програмата има само конкретни бенефициенти:]  Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Национална агенция „Пътна инфраструктура”, Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав; Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД
Управляващ орган:  дирекция “Координация на програми и проекти” в Министерство на транспорта.

 http://www.optransport.bg/

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃


 

 

alarm

КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ СЛЕД МОНИТОРИНГ НА КУПФЕС:

ОП „Транспорт“ има бюджет 2,003 млрд. евро, от които са рзплатени 2,8% (към 31.03.2010). Изпълнението на програмата беше компрометирано през 2008 г. и 2009 г. още преди неговото начало, в резултат на мащабен скандал за корупционни практики, значително увреждане на обществения интерес, и поредица от опорочени обществени поръчки в Национална агенция „Пътна инфраструктура“, довели до решение на ЕК за замразяване на всички европейски финанси за изграждане и поддръжка на пътно-транспортна инфраструктура. Съдебните дела по свързаните обвинения за тези нарушения все още продължават.

 

 

 


 

Финансирането по тази програма е разпределено в 5 приоритета. Към 01.05.2010 г. одобрените средства са в размер на 607 млн. евро (след подписването на договора за АМ „Тракия“) (30.31% от бюджета на програмата) и са разпределено за 38 проекта, както следва:
I – развитие на железопътната инфраструктура – 1 проект на стойност 43,9 млн. евро или 7,57% от финансовите ресурси по този приоритет;
II – развитие на пътната инфраструктура – 3 проекта на стойност 360,2 млн. евро или 36,40% от финансовите ресурси по този приоритет;
III – подобряване на интермодалността – 2 проекта на стойност 185,4 млн. евро или 87,85% от финансовите ресурси по този приоритет;
IV– подобряване на корабоплаването – нито един проект;
V  – техническа помощ – 32 проекта на стойност 17,7 млн, евро или 26,86% от финансовите ресурси по този приоритет.


 

 ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ СА ЗА ОКОЛО 30,31% от целия финансов ресурс по програмата, а РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА СА ЕДВА 2,81 % (31.03.2010). Основните усилия по програмата са насочени в подкрепа на пътната инфраструктура, чийто бюджет е почти 50% от всички средства. По-екологичният железопътен транспорт все още не е подкрепен с ясна визия за неговото развитие. Фокусирането предимно върху пътища ще увеличи емисиите на CO2 така и загубата на биоразнообразие. Въпреки че в самата ОПТ проблемите на околната среда от повишаващия се пътен и намаляващия ЖП трафик са оценени, България няма приета транспортна политика, която да подкрепя по-екологични видове транспорт. До момента някои пътни проекти са със сериозно забавяне и значително оскъпяване – АМ „Люлин“ (ИСПА, близо 40% оскъпяване). АМ „Струма“ се разработва в по-лесните от техническо отношение лотове и тунелите през Кресненското дефиле са оставени за периода след 2014 г.


 

Проблемите свързани с изпълнението на програмата може да се резюмират по следния начин:
разкриването на КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ и разследванията за КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ при реализирането на пътни проекти ДОВЕДЕ ДО БЛОКИРАНЕ и оттам забавяне на използването на европейските средства по програмата;
⛔ НИСЪК АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, забавящ подготовката на проекти за кандидатстване;
ЛИПСА НА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ на България;
поддържане на неблагоприятния тренд за развиване на ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СМЕТКА НА ЖП И УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – индикация за това е че 3 от 4 ЖП проекти, които се разработват през 2010 ще бъдат подкрепени с европейски средства на 55%, докато пътните проекти на 80%.


 

ОПТ от беше одобрена от Европейската комисия през м.ноември 2007 г.. ⛔ Едва през м.февруари 2010 г. програмата получи положителна Оценка за съответствието. През целите 2008 г. и 2009 г. финансовите средства бяха блокирани от ЕК, чрез писмо до тогавашния министър на финансите г-н Пламен Орешарски след като стана известен скандалът в Агенция „Пътна Инфраструктура” (с предишни имена Национална агенция „Пътна инфраструктура” и Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”). Скандалът бе свързан с конфликт на интереси при разпределнието на средства за пътни проекти. ⛔ Изпълнителният директор на агенцията в момента е с повдигнато обвинение за „престъпление по служба и е извършено от Георгиев през периода юли 2006 – ноември 2007 г. В качеството му на длъжностно лице като изпълнителен директор на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, в нарушение на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, е одобрил сключването на договори между ръководения от него фонд и фирмите „Биндер” АД, „Инмат” ООД, Гражданско сдружение „Инфраструктурни обекти”. Целта му е била да набави имотна облага за братята му Бойко и Емил Георгиеви, от което са настъпили значителни вредни последици за България.


▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

ЛОШИ ПРИМЕРИ:

"1 500 врачани подкрепят подписката против строежа на високоскоростна железница през града.За да бъде обезопасено трасето, идейният проект предвижда да бъде издигната 4-километрова стена с височина 7 метра, която ще раздели града.Проблемната високоскоростната жп линия Видин-София се финансира от ОП "Транспорт" с 2.6 млрд. лева. Навсякъде освен във Враца линията минава извън населените места. Експертният съвет е отхвърлил идеята за тунел през града заради оскъпяване на проекта, информира БНТ. Ако МТИТС не промени проекта, във Враца ще се проведе референдум против новата жп линия. Като крайна мярка врачани се готвят и за бунтове."econ.bg
„1 500 врачани подкрепят подписката против строежа на високоскоростна железница през града.За да бъде обезопасено трасето, идейният проект предвижда да бъде издигната 4-километрова стена с височина 7 метра, която ще раздели града.Проблемната високоскоростната жп линия Видин-София се финансира от ОП „Транспорт“ с 2.6 млрд. лева. Навсякъде освен във Враца линията минава извън населените места… Като крайна мярка врачани се готвят и за бунтове.“econ.bg

 

1. ⛔ Предвидената модернизация на жп линията Видин–София (проект от списъка с големи приоритетни проекти) е отложена заради ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКАТА ИНВЕСТИЦИОННА СТОЙНОСТ, получена в анализа на „Разходи – ползи“ (2,5 млрд. евро).

   ⛔  Същевременно проектната подготовка за започване на строителни дейности не е завършила, и в резултат СРЕДСТВА СА ЗАДЕЛЕНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО. То се очаква да е готово едва в края на 2014 г.

 

 

 


 

 

 

© BTA

 

2. ⛔ Автомагистрала „Струма“ продължава да е ЛОШ ПРИМЕР както през периода на предприсъединителните фондове (финансиране на отсечката Драгичево – Долна Диканя от ФАР и ЕИБ, финансиране на техническото проектиране и ОВОС по ФАР и неслучилото се финансиране на строителството по ИСПА), така и след 2007 г. (ОП „Транспорт“).

 


 

 

© ОП ТРАНСПОРТ

⛔ Отлагането (Решение на МС от 03.07.2007 г.) на изграждането на лот 3 на магистралата през Кресненското дефиле и стартирането на другите по-лесни лотове на магистралата, представляват друг проблем, за който НПО сигнализираха и ЕК през 2009 г. В ОПТ Лот 3 бе предвиден за проектиране през 2009 г. с индикативен старт на строителството през 2010 г. ⛔ Към май 2010 г. проектирането ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛО, въпреки че забавянето на този лот ще доведе до тапа при функциониране на магистралата, когато другите лотове бъдат готови. В следствие на това СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ⛔⛔⛔ ТАЗИ ТАПА ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА КАТО ТРАСЕТО ПРЕМИНЕ ПРЕЗ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ И ГО РАЗРУШИ. Последствията ще са фатални за дефилето, което е ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ – част от мрежата НАТУРА 2000 и едно сред най-богатите на биоразнообразие места в Европа, с  животински и растителни видове, включени в Червената книга на България (списък на застрашените от изчезване видове в страната).

 

За презентацията е нужен JavaScript.

 


 

3. ⛔ По време на обществените консултации по ОВОС на АМ „Струма“ през 2007 г., с помощта на ЕК бе договорено, освен изграждането на тунели създаването на направляващ комитет с участието на НПО и съответните български институци. Целта му е да следи за реализацията на проекта, спазването на ангажиментите за опазване на околната среда и да дава препоръки за избягване на трудности особено при разработването на Лот 3. От 2007 г. до момента такъв комитет НЕ е създаден. От октомври 2009 г. има индикации, че такъв комитет може и да се случи до края на 2010 г. През 2010 г. имаше срещи с МТИТС и АПИ с цел създаването на направляващия комитет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, който е ключов играч в проекта, вече трета година отказва да дискутира създаването на комитета.


 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s