Предмет: Инфраструктурни проекти за третиране на отпадъци, питейни и отпадни води; проекти за възстановяване на биологичното разнообразие.
Общ бюджет: 1 800 млн.евро или 3 520 494 лв. (ЕС – 1 466 млн.евро; национално съфинансиране – 334 млн. евро)                                                                                                                                                     Програмен период : 2007-2013 г.
Оценка за съответствие: краен срок за изпращане доклада от ОСЕС до ЕК: 7.11.2008г.
Бенефициенти: Общини; ВиК дружества; Басейнови дирекции; Регионални асоциации; Регионални структури на МОСВ и Държавна агенция по горите; Администрации, управляващи НАТУРА 2000; Неправителствени организации.
Управляващ орган: Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ.
Междинно звено: Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда” в МОСВ.

http://ope.moew.government.bg/bg

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃


 

 

 

alarm

КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ СЛЕД МОНИТОРИНГ НА КУПФЕС:

ОП „Околна среда” има бюджет близо 1 801 млн. евро, от които разплатени са близо 62 млн. евро или 3.43% (към 31.03.2010). Изпълнението на програмата беше сериозно затруднено и забавено през 2009 г., след разкриване на голям брой проекти за съоръжения за комунална инфраструктура (пречиствателни станции) със значително завишени цени (от 3 до 10 пъти над средните за средните нива за подобна инфраструктура в ЕС). Проверките на одобрените проекти и осъществените разплащания по тази програма все още продължават. Одобрените средства до момента са в размер на 140 % от предвидените за 2009 и 2010 година разходи. Финансирането по тази програма е разпределено в три главни приоритета: 🌊 Опазване и подобряване състоянието на водите; ♻ Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите; ⚘ Опазване на биоразнообразието и защита на природата;❂ Четвъртият приоритет е техническа помощ.

 


 

Към 1 май 2010 одобрените проекти са 252 и са разпределни както следва:
🌊  Опазване и подобряване състоянието на водите – 190 проекта на стойност 944 млн. лв (482.6 млн. евро) или 37.58 % от финансовите ресурси по този приоритет. разплатени СА 54.87 млн. евро или 11.37 % от одобрените проекти. (или 4.27% от всички средства);
♻  Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите – 35 проекта на стойност 24.7 млн лв (12.6 млн. евро) или 3.45 % от финансовите ресурси по този приоритет;
⚘  Опазване на биоразнообразието и защита на природата – 27 проекта на стойност 46 млн. лв (23.5 млн. евро) или 22.77 % от финансовите ресурси по този приоритет;


⛔⛔⛔ ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ СА ЕДВА 28.81 % от целия финансов ресурс по програмата, а РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА СА 3.43 %.

⛔  Изпълнението на програмата ИЗОСТАВА значително по приоритет 2 и 3 , а сумите за предоставяне заложени в програмата за 2009 са изпълнени на 5.35 % и на 65% към 31.03.2010.

Проектите по приоритет 2 са предимно за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците и НИСКИЯТ % НА УСВОЯВАНЕ ПРОИЗЛИЗА ОТ ⛔ ЛИПСАТА НА ГОТОВИ ПРОЕКТИ.

В някои случаи има открит отказ за изграждане на регионални депа, не заради наличието на по-добри алтернативи, а заради ⛔ ЗАЩИТА НА КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ [ Такъв е примерът с проекта за регионално депо в Пазарджик, който години наред е блокиран заради подкрепата на кмета за частен проект за инсталация за изгаряне на битови отпадъци, както и  ОТМЯНАТА ОТ КЗК ПРЕЗ 2013г. НА ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка. Обществената поръчка е с предмет: „Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“- Проектиране и строителство на завод за Механично- биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF- гориво“].

⛔  От наличната публична информация НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЧИСЛИ КОЛКО СА РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА по приоритет 2 и 3, както и колко са изразходвани по приоритет 4 – техническа помощ.


 

Проблемите може да се резюмират така:


ЛИПСА НА ГОТОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ предимно за приоритет 2 и донякъде приоритет 1;


ФОКУС ВЪРХУ НЕПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ, които същевременно са със завишени цени – поне 28 проекта от приоритетна ос 1, одобрявани през 2008 до средата на 2009 година;


 предстоящата реформа във водния сектор, с която  реализирането на инфраструктурни проекти по ОПОС трябва да бъде съобразено,  неминуемо ще доведе до ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАБАВЯНЕ реализирането на проектите, а дори И ДО БЛОКИРАНЕ НА СРЕДСТВА;


 наличие на ТЕЖКИ И НЕНУЖНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ спрямо бенефициентите – ос 3;


ДЪЛЪГ СРОК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  на изразходените средства по проекта – ос 3;


▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

ЛОШИ ПРИМЕРИ:

"ЗАВОДЪТ ЗА БОКЛУК - ЧЕРНАТА ДУПКА НА СОФИЯ", фото: БГНЕС
fakti.bg:“ЗАВОДЪТ ЗА БОКЛУК – ЧЕРНАТА ДУПКА НА СОФИЯ“, фото: БГНЕС

1. ⛔ Проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за обработване на отпадъците“.

През последните над 5 години управлението на отпадъците в град София е в криза. След затварянето на сметището в Суходол и стартирането на екстравагантната, безсмислена и скъпа практика за балиране на битовите отпадъци, ⛔   Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България за неспазване на екологичното законодателство. В усилията си да избегне заплащането на сурови глоби, Столична община подготви проект за изграждане на интегрирана система от съоръжения за обработване на отпадъците. Системата ще включва депо, две малки инсталации за компостиране на градински и хранителни отпадъци и инсталация за механично-биологично третиране произвеждаща гориво, което впоследствие ще бъде изгаряно в циментови пещи. Проектът на стойност 183 млн. евро е предвиден да се финансира от Оперативна програма Околна среда, държавния бюджет и чрез заем от Европейската инвестиционна банка.

 

 


 

 

 

Основи критики към проекта, освен сериозното забавяне са следните:


 – предвижда се изгаряне на част от отпадъците в циментови пещи с страната под формата на алтернативно гориво (RDF) – по този начин да „изнася“ замърсяване на околната среда от София към районите с работещи циментови пещи. Здравният и екологичен ефект от това не е оценен, въпреки изричните искания на граждански организации.


 интегрираната система към 2020г. ще рециклира едва 6.98% от битовите отпадъци на София, което поставя под сериозно съмнение постигането на задължителните 50% според новата европейска рамкова директива и вероятно ще доведе до нова наказателна процедура.


 проектът не включва подобряване на системата за разделно събиране в столицата, нито въвеждане на система за заплащане на такса смет въз основа на количеството изхвърлен отпадък.

 

 

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s