Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство


 

FM – EES

Предмет: Основната цел на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) е да насърчи икономическото и социалното развитие на България, като член на ЕИП в съответствие с националните приоритети и политиките на ЕС. Приоритетните области на подкрепа на Финансовия механизъм включват: Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия;  Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и на демократичните процеси, които ги подкрепят; Здравеопазване и грижа за децата; Опазване на европейското културно наследство. Средствата на Финансовия механизъм се осигуряват от Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
Общ бюджет: 21,5 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2011 г.
Бенефициенти: С проекти за финансиране по механизма могат да кандидстават публични, частни или неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в Република България.
Управляващ орган: дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерството на финансите.
Междинно звено: ФРМС (за целите на Фонда за подкрепа на НПО).

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃