ВИЗИЯТА на КУПФЕС за използването на еропейските средства в България и ефектите от тях:

Самостоятелно работещи региони, ефективно и ефикасно инвестиращи средства на европейските фондове в практики, водещи до устойчивото им развитие. Инициативна, знаеща и можеща администрация, обладана от духа на партньорството, активно сътрудничеща си с дейни регионални граждански групи в процеса на планиране, използване и контрол на европейските средства.


МИСИЯТА на Коалицията е да работи за ползване на европейските средства и свързаното с тях съфинансиране в България, което да доведе до скорошни и дългосрочни устойчиви резултати. По-конкретно това означава наличните ресурси да се използват за постигане на синергичен ефект в икономическото развитие, социалната сфера и опазването на природата, за увеличаване на ползите за местните общности и регионите при спазване на екологичното законодателство.